avg informatie

AVG: Solar Monkey is er klaar voor. Jij ook?

Het zal niemand ontgaan zijn. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel AVG, gaat over een paar weken van kracht. Dat houdt in dat organisaties veel beter, bewuster en veiliger met persoonsgegevens om dienen te gaan. Hoewel het even wat werk is om alles perfect vast te leggen zien we dit bij Solar Monkey als een goede stap naar beter databeheer. In dit artikel leggen we uit hoe we omgaan met de nieuwe regelgeving en wat de impact is voor onze partners en klanten.

De 6 grondslagen van de AVG

De AVG is gebaseerd op 6 grondslagen. Je hebt alleen het recht om persoonsgegevens te verwerken als je je kunt beroepen op 1 van deze 6 grondslagen. Deze grondslagen zijn:

AVG algemeen belang

Toestemming van de betrokken persoon. De gegevens mogen vervolgens alleen worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor de toestemming is verleend. Gegevens mogen dus nooit worden gedeeld of verkocht .

avg overeenkomst

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarbij is het van belang dat alleen persoonsgegevens gebruikt mogen worden die ook nodig zijn voor het leveren van de dienst. Er mogen dus geen extra gegevens worden verzameld die niet nodig zijn.

avg wettelijke verplichting

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

AVG vitale belangen

De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen

AVG algemeen belang

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van  algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag

AVG gerechtvaardigd belang

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Bij Solar Monkey hebben we met name te maken met de eerste twee grondslagen.

 • Overeenkomst in het geval van software gebruik (grondslag 2)
  Bij het aanbieden van de software hebben we een overeenkomst met de klant in wiens naam we de gegevens verwerken. Daarbij geldt dat Solar Monkey als verwerker optreedt, waarbij de gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke is. Daarvoor hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin staat beschreven hoe we met de data omgaan. Deze wordt met alle gebruikers overeengekomen.
 • Overeenkomst voor monitoring diensten (grondslag 2)
  Voor een groot aantal zonnesysteem bezitters leveren we in naam van de installateur diensten voor het monitoren van zonnesystemen. Deze dienst wordt afgenomen door de eindconsument en zal altijd worden geleverd, onafhankelijk van het voortbestaan van de installateur. Daarom gaan we zelf een overeenkomst aan met de eindconsument tijdens het activatieproces van de monitoring dienst. In het kader van die overeenkomst is het nodig de gegevens te verwerken. Dat betekent dat wij in dat geval zelf verwerkingsverantwoordelijke worden voor de persoonsgegevens en bijbehorende opbrengstdata van de zonnesystemen.

Zorgvuldigheid met gegevens

Wanneer je het recht hebt om persoonsgegevens te verwerken dien je daar uiteraard zorgvuldig mee om te gaan. De belangrijkste principe daarin zijn ‘privacy by design’ en ‘privacy by default.

Privacy by design houdt in dat er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor wordt gezorgd dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Maar ook dat er niet meer gegevens worden verzameld dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. En dat de gegevens niet langer worden bewaard dan nodig.

Privacy by default houdt in dat alle technische en organisatorische maatregelen moeten worden genomen om standaard alléén persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel. Toestemming om de gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken moet specifiek en bewust door de betrokkene worden gegeven. Dit mag dus niet meer worden weggewerkt in standaard algemene voorwaarden.

Voor Solar Monkey betekent het dat we een paar zaken iets anders in gaan richten:

 • Persoonsgegevens die niet meer worden gebruikt zullen worden verwijderd. We geven gebruikers van de software de mogelijkheid om oude projecten die niet zijn geïnstalleerd te verwijderen. We onderzoeken nog hoe we onze klanten hier de beste handvatten voor aan kunnen reiken. Dit kan bijvoorbeeld door een functionaliteit waarbij projecten ouder dan een jaar automatisch worden verwijderd, tenzij is aangegeven dat het project is geïnstalleerd. In dat laatste geval wil je het ontwerp uiteraard in kunnen blijven zien.
 • Voor onze nieuwsbrieven gaan we voor externen werken met een double opt-in. Onze klanten zullen wel standaard nieuwsbrieven en updates over Solar Monkey en onze diensten ontvangen, ongeveer eens per maand. We vinden het immers belangrijk dat onze klanten op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Zij hebben uiteraard de mogelijkheid hiervoor uit te schrijven.

Daarnaast hebben betrokkenen (eind consumenten) altijd het recht om informatie over hen in te zien en wijzigingen dan wel verwijdering van hun gegevens aan te vragen. Omdat Solar Monkey als software leverancier slechts verwerker is en geen verantwoordelijke, zullen deze verzoeken altijd worden doorgestuurd en overgelaten aan de klant als verwerkingsverantwoordelijke. Bij informatie betreffende monitoring waarbij Solar Monkey zelf verwerkingsverantwoordelijke is nemen we uiteraard uiteraard zelf die verantwoordelijkheid.

Technische en organisatorische maatregelen

Tot slot dienen de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen te zijn om juist met de gegevens om te gaan. Hierbij zijn drie hoofdzaken van belang:

 • We hebben een register van verwerkingen waarin we bijhouden welke persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt.
 • Er is een beleid omtrent gegevensbescherming opgesteld voor onze werknemers waarin de volgende zaken zijn vastgelegd:
  • Ten eerste is er met al ons personeel en alle partners een geheimhoudingsverklaring overeengekomen.
  • Er staat voorgeschreven hoe er met wachtwoorden omgegaan dient te worden. Deze worden in een beveiligde omgeving encrypted opgeslagen. Wachtwoorden mogen niet worden hergebruikt, iedere login dient dus een eigen wachtwoord te hebben. Het delen van wachtwoorden gebeurt nooit via de email maar via een beveiligde verbinding. We gebruiken momenteel de tool Lastpass om dit in goede banen te leiden. Wachtwoorden die wij aanmaken voor externen delen we via een unieke link die eenmalig geldig is.
  • Het inzien en opslaan van persoonsgegevens gebeurt alleen op de specifiek daarvoor bestemde locaties en doeleinden. Persoonsgegevens zullen bijvoorbeeld niet worden gekopieerd op een USB-stick.
  • Personeelsleden en partners krijgen waar mogelijk alleen toegang tot persoonsgegevens op een ‘need to know’ basis. Onze gedeelde schijf is in secties opgedeeld, zodat bepaalde persoonsgegevens kunnen worden afgeschermd.
 • Er zijn gepaste maatregelen genomen voor digitale beveiliging. We hebben alle pagina’s geüpdate met HTTPS voor het beveiligen van de gegevensstromen. Gevoelige gegevens zoals IBAN worden encrypted opgeslagen en alleen voor de duur dat nodig is

Verwerkersovereenkomst

We hebben met al onze software abonnements-klanten reeds een verwerkersovereenkomst gecommuniceerd. Alle prepaid- en nieuwe klanten zullen via een popup in de software akkoord moeten gaan met de verwerkersovereenkomst. Hierin geven we ook aan met welke subverwerkers we samenwerken, zoals hosting providers waar onze data fysiek aanwezig is.

 Wat kun jij doen als gebruiker?

Als software provider is Solar Monkey de verwerker, maar als gebruiker ben je uiteindelijk verantwoordelijk dat de data goed wordt beheerd in de software. Zorg daarom dat je voorzichtig omgaat met wie je toegang geeft tot Solar Monkey en dat je veilige wachtwoorden gebruikt. We geven je al een klein voorzetje door alleen wachtwoorden van minimaal 12 tekens toe te staan (ja vervelend he als je nog oude wachtwoorden gebruikt? 😉 ). We raden je dan ook van harte aan om een goede wachtwoord manager zoals Lastpass te gebruiken. Ook ben je straks zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van verouderde gegevens, al zullen wij je daar een paar handige handvatten voor geven.

Bekijk de website van het AP voor de AVG in een notendop. Daar kun je lezen over de belangrijkste veranderingen en de voorwaarden waar je aan moet voldoen, ook buiten het gebruik van onze software om. Wat betreft Solar Monkey heb je van ons al een verwerkersovereenkomst ontvangen, of die zul je deze maand nog ontvangen. We zien graag een ondertekend exemplaar retour.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem daarvoor contact op met Tino de Bruijn. Hij is als CTO de slimste man van Solar Monkey, het brein achter de software en tegenwoordig ook verantwoordelijk voor de processen omtrent de AVG.

Tevreden zonnepanelen klant

Monitoring ontzorgt zowel installateur als consument

Consumenten zoeken betrouwbare leveranciers die hen de zekerheid bieden dat hun zonnesysteem opbrengt wat er van tevoren is beloofd. Daarvoor is naast een goede installatie ook monitoring nodig. Dat is echter lang niet altijd voor de hand liggend en kan erg tijdrovend zijn. Zonnegarant monitoring is er om zowel installateur als consument te ontzorgen, met een tevreden klant en een relaxte installateur als gevolg.

Standaard monitoring schiet tekort

We horen het veel aanbieders zeggen: “bij de installatie krijgt u ook monitoring in de vorm van een app meegeleverd”. Daarmee wordt dan de omvormer portaal bedoeld waarmee de klant de opbrengst kan inzien. Hoewel de meeste apps er schitterend uitzien, zijn ze toch ontoereikend. Je ziet wel hoeveel het systeem opbrengt, maar hoeveel zou het systeem op moeten brengen? Zonder die kennis tast je nog steeds in het duister over de prestatie van het systeem.

Dan heb je ook nog eens een data verbinding die niet altijd stabiel is. Wat te doen met al die systemen waarvan de verbinding is weggevallen? Wanneer je veel systemen in het veld actief hebt, kost het veel tijd om alles te onderhouden.

Monitoring solaredge
Monitoring app van SolarEdge - een mooie layout maar het vertelt niet het hele verhaal.

Goed klantcontact na installatie zorgt voor betere referenties

Na installatie is er vaak nog maar weinig klantcontact. Dat is een verloren kans, want juist uit goede referenties komen de beste nieuwe leads. Hoeveel klantcontact hebben installateurs na installatie nog? Meestal wordt er na installatie nog een enkele keer om feedback gevraagd en daarna verwatert het contact. Tenzij er een probleem of storing is natuurlijk, dan hangt de klant aan de lijn. Vaak is dat pas lang nadat de storing is ontstaan, wat veel verloren opbrengst met zich mee brengt.

Hier ligt veel ruimte voor verbetering, want veel mensen zijn best trots op hun zonnepanelen. En in de meeste gevallen presteren die ook goed. Juist door de positieve resultaten regelmatig te delen behoudt je een goede klantrelatie. En een tevreden en betrokken klant is de beste reclame! Maar hoe kun je al die klanten ook na installatie betrokken houden?

Tevreden zonnepanelen klant

Betrokken klanten zijn de beste reclame die je kunt wensen.

Zonnegarant monitoring voor een positieve klantbeleving

Met Zonnegarant wordt het klantcontact en de monitoring verzorgd namens de installateur. Dat sluit naadloos aan op de software van Solar Monkey: met één druk op de knop wordt het reeds ontworpen systeem doorgegeven om te monitoren. Dan wordt er een verbinding gelegd met het omvormer portaal om de opbrengst uit te lezen. De Solar Monkey software berekent vervolgens per dag wat dat systeem op zou moeten brengen op basis van het ontwerp en de KNMI data. Deze verwachting wordt vergeleken met de daadwerkelijke opbrengst. Dat geeft direct goed inzicht in de prestaties. De installateur wordt ingelicht in geval van mogelijke problemen en hoeft dus alleen in actie te komen als het écht nodig is.

De klant ontvangt bericht van de aanmelding en vervolgens ieder kwartaal een rapport met daarin de resultaten. Dat is altijd co-branded en in naam van de installateur. Zo blijft de klant ook na installatie nog vele jaren positief betrokken, wat een goede reputatie en meer referenties voor de installateur oplevert!

Op deze manier zijn zowel de klant als installateur volledig ontzorgd, en wordt er samen een betrouwbare dienst neergezet.

Zonnegarant monitoring
Met Zonnegarant worden de daadwerkelijke prestaties proactief gemonitord
Nuon - Arjen van der Spek

Arjen van der Spek van Nuon aan het woord:

Nuon heeft sinds enkele jaren een samenwerking met Solar Monkey, welke in 2017 is uitgebreid met monitoring voor onze zonnepaneel klanten. Op basis van de dienstverlening van Solar Monkey zijn wij in staat om onze klanten een nog betere zon-ervaring te bieden, door hen pro-actief te informeren over de opbrengst en eventuele storingen. We merken dat klanten dit bijzonder goed waarderen en het is daarmee in lijn met ons uitgangspunt “in goede handen”.

We hebben gekozen voor Solar Monkey omdat zij een prima prijs kwaliteit bieden en meedenken in onze business. Daarnaast is Solar Monkey zeer flexibel en reageren ze altijd heel snel. We waarderen hun kennis en kunde.

Techtour Maastricht Venture Forum

Solar Monkey finalist in European Venture Contest

Op dinsdag presenteerde onze CEO Jan Pieter Versluijs de missie en groeiplannen van Solar Monkey aan een groep investeerders, startups en ZKH Prince Constantijn. Solar Monkey’s missie luidt ‘Enabling Solar to be the World’s leading power supply’. Daar zijn we in Nederland hard mee bezig en vanaf volgend jaar ook internationaal. En die woorden resoneerden, want de presentatie beloond met een bekroning tot finalist van de European Venture Contest in Dusseldorf.

We kijken uit naar een zonnige toekomst!

 

 

Editor screenshot

5 verbeteringen waardoor Solar Monkey nu nog sneller is

Iedereen actief in de markt van zonne-energie weet dat efficiënt werken van levensbelang is. Software kan organisaties helpen om snel en nauwkeurig te werken. In de vernieuwde software van Solar Monkey zijn verbeteringen doorgevoerd zoals aangedragen door gebruikers van de software. De belangrijkste feedback is nu verwerkt in een nieuwe versie van de ontwerp software. Deze week is de lancering, een aantal ervaren klanten kreeg alvast een kijkje achter de schermen en zag de volgende verbeteringen qua tijdswinst en gebruiksgemak.

1. Sneller verschillende versie maken en vergelijken
Klanten zijn kieskeurig en willen iets kunnen vergelijken. Daarom is het fijn dat gebruikers nu tussentijds verschillende versies van een legplan kunnen opslaan, met bijvoorbeeld een andere lay-out op het dak of verschillende materialen ter vergelijking.

2. Makkelijker zonnepanelen verwijderen en óók weer bijleggen
Met de relatief kleine Nederlandse daken waarop geregeld obstakels te vinden zijn, zal met vaak één of meerdere zonnepanelen willen weglaten in een legplan. Of juist wat extra panelen bijtekenen rondom een dakraam of dakkapel. Dat dit nu kan scheelt veel tijd in het ontwerpproces.

3. Eenvoudiger een ‘veld’ draaien voor de juiste oriëntatie
Voor een nauwkeurige berekening van de toekomstige opbrengst van een zonne-systeem is de oriëntatie (azimuth) ten opzichte van het zuiden van groot belang. Net als voor een duidelijke weergave voor de consument van het beoogde legplan. Een paar graden verschil kan zowel qua uitkomst als visueel een groot verschil maken. De nieuwe versie biedt de mogelijkheid om eenvoudig een ingetekend grid aan te klikken en met muis te draaien zonder extra handelingen.

4. Vooraf de rij-afstand tussen zonnepanelen invoeren
Veel gehoorde feedback van gebruikers was dat het intekenen van platte daken werd belemmerd omdat de ‘rijafstand’ tussen de zonnepanelen pas na het intekenen van een initieel grid kon worden bepaald. Hierdoor werden vaak te veel of juist te weinig zonnepanelen ingetekend, waarna dit handmatig moest worden aangepast. Dat is nu gelukkig verleden tijd waardoor het intekenen op platte daken soepeler zal verlopen. Men kan ook vooringestelde rijafstanden op basis van het gewenste type onderconstructie aangeven. Zeker gezien de SDE+ trend waarin meer en meer grote daken worden benut voor zonnestroom zal dit grote verbetering blijken.

5. Foutje gemaakt? Ga terug in de tijd met Control+Z
Je staat onder tijdsdruk en klikt dat verkeerd zonnepaneel aan of je typt gehaast een fout getal in. Geen probleem, de developers hebben een Control+Z (of Command+Z voor iOs) functie ingebouwd. Zo maak je je fout ongedaan en kan je verder waar je gebleven was. Wil je alleen even kijken wat het verschil was van je wijziging? Dan ga je weer vooruit met Control+Shift+Z

Editor screenshot

Lancering met 9 uur durende webinar Marathon
Vanaf donderdag 16 november is de vernieuwde software officieel live. “Die hele dag gaan we gebruikers ondersteunen met een 9 uur durende live-webinar, zegt Matthijs Groot, product specialist bij Solar Monkey. “ieder heel uur start een centrale uitleg van de functionaliteiten, waarna de mogelijkheid bestaat om live vragen te stellen.” Aanmelden kan via de Solar Monkey website, waar men ook een gratis demo-account kan aanvragen om zelf de software te proberen.

Over Solar Monkey en de toekomst
In Juni 2016 kwam Solar Monkey voor het eerst op de markt met een software product. Het doel: een applicatie waarmee installateurs en adviseurs zonnesystemen kunnen ontwerpen en de opbrengsten nauwkeurig kunnen berekenen. Uniek daarin is de automatische schaduwanalyse zoals ontwikkeld aan de TU Delft.

Sindsdien is het jonge bedrijf bezig geweest met verbeteringen en aanvullende diensten. Door een grote betrokkenheid van nieuwe en klanten van het eerste uur is veel feedback verzameld. Hiermee is het team van developers aan de slag gegaan om een nieuwe editor te kunnen lanceren. Deze staat voor iedereen live vanaf donderdag 16 november.

“Hier houdt het niet op” vertelt Jan Pieter Versluijs, CEO bij Solar Monkey, “de nieuwe editor is een goede stap vooruit en we hebben nog veel ambities op ons lijstje” De Delfste start-up wilt volgend jaar een internationale versie lanceren en ziet nog ruimte om de software flexibeler te maken zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid. Ook zullen gebruikers van Solar Monkey meer zekerheid voor hun klanten kunnen bieden met Zonnegarant producten. “We kijken altijd uit naar de feedback en nieuwe ideeën die ons vanuit de markt bereiken” zo besluit Versluijs.

team in delft

Solar Monkey groeit verder met nieuwe investering

Gisteren werd tijdens de kennisexpo in Delft een nieuwe investering in Solar Monkey bekend gemaakt. Onze investeerder Innovation Quarter schreef dit artikel over de aanleiding, het moment zelf en natuurlijk onze ambitieuze plannen. Samen zetten we extra vaart achter de transitie naar zonnestroom en deze investering helpt daar zeker bij. 

Het oorspronkelijke bericht met foto’s en quotes is is hier te lezen op de website van Innovation Quarter:
www.innovationquarter.nl/nieuws/solar-monkey-zet-extra-vaart-transitie-naar-zonnestroom/

Solar-Monkey-zet-extra-vaart-achter-transitie-naar-zonnestroom-002

Meer weten over Solar Monkey en onze toegevoegde waarde?

We ontvangen graag al je vragen op info@solarmonkey.nl. Als je benieuwd bent hoe we jouw positie in de zonne-energiemarkt kunnen ondersteunen, denk we mee met je wensen. Wie weet kunnen we je helpen met een soepeler verkoopproces of specifieke kennis. We horen graag van je om samen de transitie naar zonnestroom te versnellen.

Artikel InstallateursZaken

Solar Monkey artikel in InstallateursZaken

Het vakblad InstallateursZaken wijdt een artikel aan de rol van Solar Monkey in zonnepanelenmarkt. Uitleg over onze achtergrond, software, services en toekomstplannen wordt gegeven vanuit het perspectief van de specialist. Leuk voor ons om terug te lezen en natuurlijk om te delen.

  Artikel InstallateursZaken

Klik op de afbeelding voor volledig leesbare versie (opent in nieuwe tabblad)

Minder werkdruk en meer zekerheid

Uitgelicht wordt dat steeds meer installateurs software gebruiken om hun werkdruk te verlagen en dat de consument vraagt om zekerheid in deze concurrerende markt. Solar Monkey is er voor alle leveranciers die efficiënter willen werken. Samen bieden we dakeigenaren volledig inzicht en zekerheid met een soepel proces en accurate legplannen.

Lees via deze link de gehele online versie van de juni/juli editie van InstallateursZaken, met het Solar Monkey artikel op pagina 18 en 19. En dit is een alternatieve link naar het artikel mocht de pdf niet goed openen (3 pagina’s).

Zelf proberen om snel en accuraat zonnesystemen te ontwerpen?

Vraag een gratis demo-accont aan op onze homepage: Demo Aanvragen. Andere vragen waarmee we jouw werkwijze efficiënter kunnen maken ontvangen we graag op info@solarmonkey.nl. We bespreken graag de toegevoegde waarde van Solar Monkey’s ontwerpsoftware en mogelijke toepassingen voor de bedrijfsprocessen van de installateur van de toekomst. 

csm_DIG-it_c09836e438

TU Delft ontwikkelt snellader voor elektrische auto

Solar Monkey’s ontwikkelingspartner, de TU Delft, heeft een snellader ontwikkeld waarmee auto’s direct kunnen worden opgeladen met stroom uit zonnepanelen (bijvoorbeeld die op je eigen dak). Het stroomnet is daardoor dus niet meer nodig als tussenstap om te laden.

Een doorbraak voor de duurzame elektrische auto. Elektrische auto’s kun je namelijk pas echt duurzaam noemen, als je die auto ook daadwerkelijk oplaadt met duurzaam opgewekte stroom.

Het stroomnet is niet meer nodig als tussenstap en bovendien werkt de snellader twee kanten op. Je kan je elektrische auto opladen met zonnestroom, maar ook de energie uit de batterij van de auto gebruiken om bijvoorbeeld je huis van elektriciteit te voorzien.

‘Zonnepanelen wekken gelijkstroom op, en normaal moest deze gelijkstroom uit zonnepanelen eerst worden omgezet in wisselstroom voordat je een elektrische auto kon gaan opladen’, zegt prof. Pavol Bauer van de TU Delft. ‘Met onze lader (10 kW) hoeft dat dus niet meer: een belangrijke stap vooruit.’

Eind dit jaar wordt verwacht de snelladers commercieel beschikbaar zullen zijn.

Lees het gehele artikel hier.

csm_DIG-it_c09836e438

Tesla delft

Tesla Solar Roof intekenen met Solar Monkey

De zonne-energie liefhebbers hebben het nieuws waarschijnlijk niet kunnen missen: Tesla heeft efficiënte en elegante zonnepanelen in de vorm van dakpannen ontworpen. Een grote doorbraak voor zonne-energie naar onze mening, en deze doorbraak kan Solar Monkey natuurlijk alleen maar stimuleren. Vandaar dat wij met trots vanaf nu de Tesla Solar Roof-dakpannen beschikbaar stellen in onze ontwerpsoftware!

Lees het gehele persbericht hier, met daarin ook meer afbeeldingen en specificaties. Uiteraard direct opgepikt door Solar Magazine als nieuwsbericht in hun wekelijkse update en op de website: 24 mei 2017 –  Zonnedakpannen Tesla opgenomen in pv-ontwerpsoftware Delfts Solar Monkey

Tesla Solar Roof- dakpannen

In vergelijking met zonnepanelen die momenteel doorgaans worden geïnstalleerd in Nederland, heeft het Tesla Solar Roof een extra vermogen van ongeveer 20%. De vraag is natuurlijk wel tegen welke prijs deze PV-toepassing voor nieuwbouw dan wel ter vervanging van huidige dakbedekking kan worden geïnstalleerd.

 

Geïnteresseerde installateurs kunnen zich aanmelden via info@solarmonkey.nl. We zullen uitleg geven over de specificaties en functionaliteiten van Solar Monkey’s ontwerpsoftware. Ook ontvangen we graag aanvullende informatie die ons helpt meer inzicht te geven rondom deze innovatie.

Solar Monkey team

Opbrengstgaranties en monitoring nodig voor grote SDE+ zonnepanelenprojecten

Afgelopen maart is voor 4844 Zon-PV projecten SDE+ subsidie aangevraagd. Hiervan wordt komende zomer naar verwachting zo’n 80% erkend, waarna tot realisatie kan worden overgegaan. De uitvoering van een aangevraagd project is echter niet vanzelfsprekend, slechts 50% wordt daadwerkelijk uitgevoerd. Hier zit een enorme kans! Door met een helder aanbod te komen en zekerheid te bieden, kan de twijfelende zakelijke klant toch voor zonne-energie gaan. Solar Monkey springt hierop in met Zonnegarant for Business.


SDE+ aanvragen voor Zon-PV in het kort

In maart 2017 zijn 4.673 aanvragen voor hernieuwbare energieprojecten gedaan in de SDE+ openstelling. In totaal is voor €7,1 miljard aan SDE+ subsidie aangevraagd. Bijna 4500 van deze projecten zijn Zon-PV projecten. Dat betekent 96% van alle projecten. Dat is een groei ten opzichte van afgelopen jaar. Het valt nog te bezien welk deel exact wordt erkend. Aangezien 6 miljard beschikbaar is deze ronde, is een aanname van 80% dat erkend wordt realistisch. Het is echter de vraag welk van de toegekende projecten ook werkelijk wordt uitgevoerd. Want veel van de projecten waarvoor de afgelopen jaren subsidie werd toegekend, is nog niet uitgevoerd.

Uiteraard hebben zonnesystemen met de omvang van honderden soms wel duizenden zonnepanelen tijd nodig om gerealiseerd te worden. De inkoop van alle materialen, planning van de installatie en financiële afhandeling spelen hier allen een rol in. De markt zag echter veel uitval de afgelopen jaren. Geen uitstel… maar uitval.

Het jaar 2014 is als ‘topjaar’ aangeduid toen een recordcapaciteit van 883 megawattpiek (MWp) aan subsidie werd verstrekt aan zonneprojecten. Daarvan is ongeveer 30% gerealiseerd inmiddels. Ook is al 137 MWp aan capaciteit door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RVO) ingetrokken (15,5%). Van de resterende 55% is nog niet bekend wat de slagingskans op realisatie is. Gezegd wordt dat in totaal de helft zal worden uitgevoerd en de andere helft wordt ingetrokken of komt te vervallen.


Meer zekerheid voor SDE+ zonneprojecten gewenst

Nu is de vraag natuurlijk: waar gaat het mis? Waarom wordt het enthousiasme van een subsidie-aanvraag niet opgevolgd met de uiteindelijke opwek van schone zonnestroom van al die mooie, grote bedrijfsdaken. Een aantal redenen wordt genoemd door betrokkenen: de dakconstructie, de grootte van het dak, bijkomende kosten, onduidelijke opbrengsten, geweigerde financiering door banken, onduidelijke afspraken. Allemaal redenen om een zonneproject later, kleiner of helemaal niet uit te voeren.

Dit alles is onder te brengen in twee hoofdcategorieën: voorbereiding en business case. Door bij de voorbereiding efficiënt een professioneel advies te geven, voorkom je onnodige aanvragen en verhoog je de kans om een vervolgopdracht te krijgen voor de realisatie.


Creëer een groene business case

Solar Monkey versnelt de energietransitie met de ontwikkeling van software en services voor de zonne-energiemarkt. Partner-installateur De Solar Store heeft in aanloop naar de uitvoering van het zonneproject op de Galgenwaard een opbrengstgarantie via Solar Monkey laten doorrekenen en veiligstellen: Zonnegarant for Business. Met Zonnegarant bleek een zekerheid te worden geboden waarmee de realisatie van een project van een dergelijke omvang wél door kon gaan.
Met software is ingemeten hoeveel zonnepanelen passen op de verschillende dakvlakken van dit Utrechtse voetbalstadion. Vervolgens is uitgerekend hoeveel schone zonnestroom dit zou opwekken. Op basis van de nauwkeurigheid van deze berekening is opbrengstgarantie afgegeven waarmee de business case voor betrokkenen op groen sprong.

In het voorjaar van 2017 zijn 3400 zonnepanelen geïnstalleerd op Stadion Galgenwaard. Een iconisch zonneproject dat dankzij SDE+ subsidie mogelijk is gemaakt. Zoals hierboven betoogd, is de erkenning van de subsidie niet genoeg om van zekere realisatie te mogen spreken. Een nauwkeurige berekening als voorbereiding en aanvullende zekerheid rondom installatie en nazorg vergroten het professionalisme in onze branche. Dat zou moeten leiden tot de realisatie van meer zonneprojecten. Gezien de hoeveelheid ingediende aanvragen heeft Nederland nog veel in het duurzame vat. Vanuit Delft hopen we van harte dat betrokkenen bij dergelijke ambitieuze projecten de potentie zal benutten. Sommige situaties vragen om professionele ondersteuning voor het berekenen van de mogelijkheden en veiligstellen van de verwachtingen. Dan staat de technologie en het team van Solar Monkey klaar om de gezamenlijke ambities waar te maken.


Meer rendement uit  SDE+ zonneprojecten?

Ongeacht de fase of de rol waarin u zich bevindt, Solar Monkey helpt mee de potentie te realiseren. Een e-mail met korte uitleg kan naar info@zonnegarant.nl, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Samen bespreken we welke wensen u heeft met betrekking tot het intekenen van de mogelijkheden, het berekenen van de opbrengst, het uitwerken van de communicatie en het monitoren van de prestaties rondom het realiseren van succesvolle SDE+ zonneprojecten.


_DM32224_Galgenwaard

Het Solar Monkey team bij Stadion Galgenwaard met een aantal van de 3400 zonnepanelen

Bronvermelding:
Solar Future, RVO, Solar Magazine

reporting

Pipedrive CRM integratie met Solar Monkey

“een optimaal verkoopproces voor zonnepanelen met Pipedrive CRM”

Bij Solar Monkey zijn we bekend geworden met de software voor het ontwerpen en doorrekenen van zonnesystemen. Focus vinden we belangrijk, en daarom blijven we juist dat continu beter maken. Toch is een zonnesysteem-ontwerp slechts één stukje van het volledige verkooptraject. We willen onze klanten faciliteren in een zo soepel mogelijk en volledig proces. Daarin is goede CRM onmisbaar.

Om deze reden zijn we nu de samenwerking aangegaan met Pipedrive, een van ‘s werelds best verkochte CRM-systemen. Bij gebruik wordt al snel duidelijk waarom. Geen enkel CRM-systeem is zo soepel in gebruik en toch zo uitgebreid in functionaliteit. Vanuit het pijplijn-overzicht en de takenlijst vergeet je nooit meer die belangrijke terugbelacties. Je plant alles soepeltjes in en houdt alle documenten bij op één centrale plek. En nog beter natuurlijk: Pipedrive sluit nu naadloos aan met Solar Monkey. En dat voor een paar tientjes per maand! Wat kun je daar precies van verwachten?

We vertellen je er hieronder graag meer over. En ben je nu al overtuigd of wil je zelf snel aan de slag? Neem dan contact met ons op via info@solarmonkey.nl of laat via onderstaande button je contactgegevens achter.


Untitled drawing (4)    pipeline


Alle functionaliteiten of een rij: 

Direct aan de slag

 • Upload duizenden leads tegelijkertijd via CSV of Excel,
 • Importeer vanuit bestaande CRM systemen of voeg zelf losse contacten toe.
 • Kies zelf het webformulier dat je simpel op jouw eigen website kunt implementeren.

Een compleet overzicht van je pijplijn

 • Beheer jouw leads als deals in een Pipeline. 
 • Maak duidelijke overzichten voor verschillende projecten of tenders.
 • Gebruiksvriendelijk, intuïtief en altijd toegankelijk via PC, tablet of mobiel.

Taken die tot resultaat leiden

 • Beheer taken voor al jouw contacten, zodat je altijd weet wat je te doen staat.
 • Ontvang automatische herinneringen per e-mail of via de mobiele app.
 • Mis geen deals meer en verkoop je meer met minder tijd en moeite.
 • Vanuit het klantoverzicht kan je direct bellen of e-mailen.

activiteiten   apps


Legplan, opbrengstberekening en offerte binnen één minuut met Solar Monkey

 • Vanuit Pipedrive kan direct een project in Solar Monkey worden aangemaakt.
 • Ontwerp binnen één minuut een volledig zonnesysteem en bereken de opbrengst.
 • Draai een offerte uit in jouw eigen huisstijl en template.
 • Offertes zijn meteen terugvinden in Pipedrive en automatisch gekoppeld aan de juiste klant.
 • Offerte akkoord? Deberekende resultaten vind je automatisch terug in Pipedrive, inclusief legplan.

Plan installatie en regel de afhandeling

 • Integratie met Google Calendar zodat je direct beschikbaarheid ziet of afspraken inplant.
 • Het hele team ziet direct alle gemaakte afspraken en documenten van de klant.
 • Na installatie kan  direct alle opleverdocumentatie worden ge-upload

Creëer inzicht en rapporteer

 • De eerste stap voor een optimaal proces is goed meten en rapporteren. 
 • Analyseer per gebruiker of voor de hele organisatie iedere stap in het verkooptraject.
 • Bekijk en analyseer omzetprognose en behaalde omzet.

reporting    mobile app


Volledig aan te passen aan jouw proces

 • Voeg je eigen velden toe, variërend van dropdown menu tot vrije tekst.
 • Pas vervolgens filters toe op basis van jouw eigen velden.
 • Gebruik de mobiele telefoon app als je onderweg of op locatie bent.
 • Verdeel alle leads, contacten en acties over jouw team.
 • Ieder teamlid heeft zijn eigen overzicht en takenlijst.
 • Als manager heb je een duidelijk overzicht en rapportagemogelijkheden.
 • Maak verschillende verkoop pijplijnen voor verschillende projecten of tenders.
 • Integratie met Solar Monkey is volledig persoonlijk in te stellen.
 • Bepaal zelf wanneer nieuwe projecten en legplannen worden aangemaakt.

En wat kost al dat moois?
Wij helpen je met de inrichting en integratie van Pipedrive en Solar Monkey voor een bedrag van €450. Naast de kosten voor Solar Monkey betaal je voor Pipedrive slechts €12 per gebruiker per maand, of eventueel €24 voor het pakket met e-mail integratie.

Snel aan de slag
Heb je nog vragen over de mogelijkheden? Of ben je overtuigd en wil je zelf snel aan de slag? Neem dan contact met ons op via info@solarmonkey.nl of laat via onderstaande button je contactgegevens achter.

Bekijk hier onze Webinar met uitleg van de Solar Monkey & Pipedrive CRM integratie